Blogg

Välkommen till bloggen!

Här hittar du mina samlade blogginlägg kring kommunikation och ledarskap. 

Kommunikativt ledarskap: från chef till förebild


Vill du skapa en arbetsplats som genomsyras av tillit, respekt och effektivitet? Då är kommunikativt ledarskap nyckeln. Genom att vara en god förebild och prioritera tydlig kommunikation kan du skapa en arbetsmiljö där dina medarbetare blir tryggare, mer engagerade och produktiva.


Läs hela blogginlägget

Konflikthantering – nödvändigt och utvecklande


Att skapa och upprätthålla en sund, hållbar och uthållig arbetsmiljö är av yttersta vikt för att främja produktivitet och möjlighet till engagemang på arbetsplatsen. En nyckelkomponent i detta arbete är en medveten och klok hantering av konflikter och motsättningar. Konflikter är oundvikliga i vilket team eller organisation som helst, men hur vi väljer att hantera dem varierar. Medveten konflikthantering är nödvändig och en av förutsättningarna för en arbetsplats präglad av tillit, respekt och effektivitet.


Läs hela blogginläggetÅterkoppling och ett coachande förhållningssätt ger självgående medarbetare


I dagens arbetsliv är det inte bara prestationerna i sig som driver framgång, utan även förmågan att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs och tar ägarskap. En nyckelaspekt för att uppnå detta är att konsekvent arbeta med regelbunden återkoppling, feedback, kombinerat med ett coachande förhållningssätt. Båda utmärkta strategiska styrverktyg för att skapa förutsättningar för självgående medarbetare som inte bara utför sina arbetsuppgifter utan också aktivt tar del i att driva och utveckla verksamheten framåt.

 

Läs hela blogginläggetLeda på distans och i hybrida arbetsmiljöer - utmaningar och framgångsfaktorer


I takt med den digitala omvandlingen av arbetslivet har distansarbete och hybrida arbetsmodeller blivit normen snarare än undantaget. För ledare innebär detta en ny uppsättning utmaningar och reflektioner för att skapa och upprätthålla ett starkt och effektivt team, även när medarbetarna är utspridda över olika platser. Att navigera i den digitala arbetsvärlden kräver en förnyad syn på ledarskap och strategier för att skapa ett sammanhållet och produktivt arbetsklimat.


Läs hela blogginlägget

Värdeskapande mix av fysiska, digitala och hybrida möten


Att hålla effektiva och värdeskapande möten är en konstform. Med dagens mångfacetterade arbetsmiljö, där mixen av fysiska, digitala och hybrida möten blir allt vanligare, står vi inför nya utmaningar, främst kopplat till vår interna kommunikation. Att navigera genom dessa olika mötesformer kräver inte bara tekniska färdigheter utan också en förståelse för vad som behövs för att använda de olika formerna på bästa möjliga sätt.


Läs hela blogginlägget

Titlarnas tolkning och framtidens trender – chef kontra ledare


Att vara i en position av auktoritet och ansvar inom en organisation kommer ofta med två framträdande titlar: chef och ledare. Dessa två begrepp används ofta synonymt, men under ytan finns det nyanser och skillnader som definierar och präglar varje roll. I denna bloggtext kommer vi att utforska skillnaderna och likheterna mellan begreppen chef och ledare samt analysera trender som formar deras framtid.


Läs hela blogginlägget

Att leda utan att vara chef - befogenheter, möjligheter och utmaningar


I dagens arbetsmiljö har traditionella hierarkier och arbetsstrukturer börjat ge vika för mer flexibla och dynamiska ledarskapsmodeller. En av dessa framväxande koncept är möjligheten att leda utan att inneha en formell chefsposition. Detta fenomen har fått en ökad uppmärksamhet, och många företag inser nu fördelarna med att ha ledare på alla nivåer inom organisationen.

 

Läs hela blogginlägget

Inspirationsföreläsning – en kraftfull katalysator

En inspirationsföreläsning om kommunikation, ledarskap, självledarskap och beteende kan utgöra en kraftfull katalysator för förändring inom en verksamhet. Genom att erbjuda insiktsfulla perspektiv och konkreta verktyg kan en föreläsning skapa ett värdefullt fundament för att främja en hälsosam, hållbar och effektiv arbetsmiljö.

Läs hela blogginlägget

Utbildning bidrar till gemensam förståelse – vad, varför och (framför allt) hur

Att investera i en utbildning som bygger på medveten strategisk och taktisk kommunikation för ledningsgruppen, ledarna och medarbetarna (i den ordningen) är en kraftfull åtgärd för att stärka företagets interna dynamik och främja en sund arbetsmiljö. Genom att skapa en gemensam plattform för förståelse och tillämpning av effektiv kommunikation kan organisationen bygga starkare relationer och öka produktiviteten.

Läs hela blogginlägget

Kommunikativa medarbetare – centralt för att skapa  en framgångsrik arbetsplatskultur

I dagens arbetsliv, där samarbete och öppen kommunikation är avgörande delar av framgångsrika team, blir det allt viktigare för medarbetare att ta ett aktivt kommunikativt ansvar. Genom att förstå och praktisera detta ansvar kan medarbetare bidra till att skapa en hälsosam och framgångsrik arbetsmiljö. En starkt utvecklad kommunikativ kompetens skapar förutsättningar för organisationer som innebär att de är mer benägna att uppleva långsiktig framgång, lägre personalomsättning och högre grad av innovation.


Läs hela blogginlägget

unsplash