Kommunikativa medarbetare

Kommunikativa medarbetare – centralt för att skapa en framgångsrik arbetsplatskultur

I dagens arbetsliv, där samarbete och öppen kommunikation är avgörande delar av framgångsrika team, blir det allt viktigare för medarbetare att ta ett aktivt kommunikativt ansvar. Genom att förstå och praktisera detta ansvar kan medarbetare bidra till att skapa en hälsosam och framgångsrik arbetsmiljö. En starkt utvecklad kommunikativ kompetens skapar förutsättningar för organisationer som innebär att de är mer benägna att uppleva långsiktig framgång, lägre personalomsättning och högre grad av innovation.

Varför är kommunikativt medarbetarskap viktigt?

 

I en värld där teknologin möjliggör snabb och ständig kommunikation är det lätt att anta att effektivt medarbetarskap är en självklarhet. Men sanningen är att kommunikationen på arbetsplatsen inte alltid är så smidig som den borde vara. Här kommer det kommunikativa medarbetarskapet in i bilden.

 

För det första möjliggör kommunikativt medarbetarskap en öppen och ärlig dialog. Medarbetare som tar ansvar för sin kommunikation är mer benägna att dela sina tankar, reflektioner och idéer. Det skapar en kultur där öppenhet är normen och därmed underlättar snabbare problemlösning och innovation.

 

För det andra främjar kommunikativt medarbetarskap också ett bra arbetsklimat. Genom att vara medvetna om hur man kommunicerar och hur ens ord och ton påverkar andra, kan medarbetare bidra till en atmosfär av respekt och samarbete. Detta leder inte bara till nöjdare och mer engagerade medarbetare, utan kan också ha direkt positiva effekter på produktiviteten och eventuell kund- /brukarnöjdhet.

Exempel på konkreta ageranden för att ta kommunikativt ansvar

 

Aktivt lyssnande:

En viktig del av kommunikativt medarbetarskap är att vara en aktiv lyssnare. Det innebär att ge full uppmärksamhet åt den som talar, undvika att avbryta och försöka förstå budskapet på djupet. Genom att visa att man verkligen bryr sig om vad andra säger, skapas en atmosfär av ömsesidig respekt och förståelse.

 

Tydlig och konstruktiv kommunikation:

Att uttrycka sina tankar och åsikter på ett tydligt sätt är avgörande för kommunikativt medarbetarskap. Det handlar om att undvika vaga eller tvetydiga uttryck och i stället formulera sig på ett sätt som är lätt att förstå. Dessutom är det viktigt att vara konstruktiv och mycket konkret i sin kommunikation, särskilt när det gäller att ge feedback eller lösa konflikter.

 

Proaktiv informationsspridning:

En kommunikativt ansvarstagande medarbetare delar relevant information med sina kollegor. Det kan vara allt från projektuppdateringar och viktig intern information till att vara transparent om egna framsteg och eventuella hinder. Genom att aktivt dela information skapas en kultur där kunskap flödar fritt, vilket gynnar hela teamet.


Reflektera och investera för resultat

Att investera i att skapa tydlighet kring förväntningar på, och rätt förutsättningar för, kommunikativt medarbetarskap ger med största sannolikhet mätbara resultat i form av ökad arbetsnöjdhet och framgångsrikare organisationer. Vikten av medveten kommunikation och att vara autentisk, inte minst med tanke på den värld av AI vi lever i nu, blir bara mer och mer aktuell och värdefull.Tips om forskning kring kommunikativt medarbetarskap:

Ett forskarteam på Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet, släppte 2021 den första av tre rapporter från projektet Kommunikativa offentliga organisationer. I studien undersöker de kommunikation som verktyg för förtroende och relationshantering. Den första studien tittar närmare på medarbetarens roll i den kommunikativa organisationen. Du hittar rapporten bland annat på Sveriges Kommunikatörers hemsida.