Återkoppling och ett coachande förhållningssätt

Återkoppling och ett coachande förhållningssätt ger självgående medarbetare

I dagens arbetsliv är det inte bara prestationerna i sig som driver framgång, utan även förmågan att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs och tar ägarskap. En nyckelaspekt för att uppnå detta är att konsekvent arbeta med regelbunden återkoppling, feedback, gärna kombinerat med ett coachande förhållningssätt. Båda är utmärkta strategiska styrverktyg för att skapa förutsättningar för självgående medarbetare som inte bara utför sina arbetsuppgifter utan också aktivt tar del i att driva och utveckla verksamheten framåt.

Skiftet mot mer självständiga medarbetare

Traditionellt har arbetsplatsen ofta varit präglad av en hierarkisk struktur där ledningen ger direktiv och medarbetarna utför dem. I dagens snabbrörliga och konkurrensutsatta affärsmiljö är behovet av självgående medarbetare mer akut än någonsin tidigare.
Självgående medarbetare är de som inte bara tar ansvar för sina egna uppgifter utan också aktivt engagerar sig i organisationens framgång. De är initiativrika, kreativa och villiga att ta ägarskap över sitt arbete.


Återkoppling som bränsle för utveckling


Återkoppling är mer än bara en årlig prestationsöversyn. Det är en kontinuerlig process som ger medarbetarna insikt i deras prestationer, styrkor och områden för förbättring. Genom regelbunden och konstruktiv återkoppling skapas en öppen kommunikationskanal där medarbetare förstår hur deras insatser kopplar till organisationens mål och vision. När återkopplingen ges i realtid blir den mer relevant och meningsfull. Medarbetare kan korrigera kursen eller förstärka positiva beteenden omedelbart, vilket skapar en miljö där lärande och förbättring uppmuntras kontinuerligt. Återkoppling bör vara balanserad och konkret. Förstärk positiva aspekter och beteende och identifiera områden för utveckling utan att skapa en känsla av misslyckande.

Coachande förhållningssätt: Att odla potential

Ett coachande förhållningssätt går ut på att se varje medarbetare som en individ med unika talanger och potential. I stället för att enbart ge instruktioner fokuserar en coachande ledare på att ställa öppna frågor, lyssna och utforska. Genom att anta ett coachande örhållningssätt visar ledningen att de tror på sina medarbetares förmåga att ta ansvar och fatta beslut. Det skapar en kultur där lärande och utveckling inte är begränsade till formella utbildningsprogram utan integreras i det dagliga arbetet.

Integrationen av återkoppling och coachande förhållningssätt

För att skapa självgående medarbetare är det väsentligt att integrera återkoppling och ett coachande förhållningssätt. Återkopplingen fungerar som en guide för medarbetarna, medan det coachande förhållningssättet ger dem verktygen att navigera och växa på egen hand. En viktig del av detta integrerade tillvägagångssätt är att sätta tydliga och realistiska mål
tillsammans med medarbetarna. Genom att involvera dem i målsättningen skapas en känsla av ägarskap och engagemang. Återkopplingen bör sedan riktas mot dessa mål ochanvändas som en vägledning för att förfina och justera kursen.


Framtidssäkra er verksamhet


Att investera i att skapa självgående medarbetare ger betydande fördelar för verksamheten.
Här följer några:


Ökad produktivitet
- Självgående medarbetare är mer benägna att ta initiativ och driva projekt framåt utan att vänta på instruktioner. Detta leder till ökad produktivitet och effektivitet i arbetsprocesserna.


Förbättrad Arbetsmiljö
- När medarbetare känner sig sedda och stöttade i sin personliga och professionella utveckling skapas en positiv arbetsmiljö. Detta kan minska stress och öka trivseln påarbetsplatsen.


Behåll värdefull kompetens
- Självgående medarbetare som känner att de får utmaningar och möjligheter att växa är mer benägna att stanna kvar i organisationen. Detta minskar personalomsättningen och behåller värdefull kompetens.


Innovativ kultur
- Självgående medarbetare är ofta mer benägna att föreslå och utforska nya idéer. Genom att skapa en kultur som uppmuntrar till initiativ och innovation kan organisationen hålla sig konkurrenskraftig och anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden.


Snabbare anpassning till förändringar
- Medarbetare som har utvecklat självgående färdigheter är mer benägna att vara flexibla och anpassningsbara i möte med förändringar. De ser utmaningar som möjligheter och är redo att bidra till lösningar.


Förbättrad ledning och ledarskap

- Ett coachande förhållningssätt involverar inte bara chefer och ledare utan uppmuntrar också medarbetare att ta en aktiv roll i att leda sig själva och andra. Det skapar en organisation där ledarskap sprids över olika nivåer.


Attraktiv arbetsplats för nya talanger
- Företag som är känt för att främja självgående medarbetare blir automatiskt mer attraktiva för nya talanger. Det är en signal om att organisationen värdesätter sina anställdas utveckling och bidrar till att forma en framtidssäkrad arbetsplats. Att skapa självgående medarbetare är inte bara en trend utan en nödvändighet för organisationer som strävar efter hållbar framgång.


Praktiska tips!
1. Skapa en kultur av öppenhet
Försäkra dig om att företagskulturen främjar öppenhet och tillit. Medarbetare bör känna sig fria att dela sina tankar och åsikter utan rädsla för konsekvenser.


2. Tydliga och mätbara mål
Sätt tydliga och mätbara mål tillsammans med varje medarbetare. Detta skapar en tydlig riktning och ger grund för återkoppling och coaching.


3. Regelbunden återkoppling
Implementera en process för regelbunden återkoppling. Det kan vara månadsvisa möten eller kontinuerlig återkoppling/feedback genom digitala plattformar. Ju mer kontinuerlig återkopplingen är, desto mer meningsfull och användbar blir den.


4. Utbildning i coachande färdigheter
Erbjud utbildning i coachande färdigheter för ledare och chefer. Att veta hur man ställer öppna frågor, lyssnar aktivt och ger konstruktiv återkoppling/feedback är grundläggande för att framgångsrikt integrera ett coachande förhållningssätt.


5. Individanpassad coachning
Erbjud individanpassad coachning för medarbetare som önskar det. Detta kan vara en effektiv metod för att hjälpa dem att identifiera sina styrkor och utvecklingsområden.


6. Fira framsteg och lärande
Fokusera inte bara på att identifiera områden för förbättring utan också på att fira framsteg och lärande. Det skapar en positiv kultur som uppmuntrar till fortsatt utveckling.


7. Skapa tid och utrymme för reflektion
Ge medarbetare tid och utrymme för reflektion. Detta kan ske genom regelbundna avstämningar där de får diskutera sina framsteg, utmaningar och framtida mål.